sahypa_banner

Kompaniýanyň tertibi

“Jinan Raintech Machinery Industries Co., Ltd.”

Biz önüm öndürmek, dizaýn, önümçilik, satuw we hyzmaty metal rulon emele getirmekde we rulonlary gaýtadan işlemek pudagynda birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

Önümlerimiz

Şol sanda gün şöhlesi paneli rulon emele getiriji maşyn, awtoulag bamper rulon emele getiriji maşyn, ýaşyl jaý gurluşy rulon emele getiriji maşyn, awtoulag şöhleleriniň rulon emele getiriji maşyn, awtoulag ýollarynyň heläkçiligi barýer rulon emele getiriji maşyn we ş.m. rulonlaryň süýşýän çyzygy, uzynlyk çyzygy.

Taryhymyz

Zawodymyz, SINOMRCH-da 10 ýyldan gowrak wagt bäri tehnologiýa gözleg toparynyň ýolbaşçysy bolup işleýän kompaniýamyzy esaslandyryjy jenap Şu tarapyndan esaslandyryldy.2008-nji ýyldan başlap, dünýä öňdebaryjy tehnologiýasynyň şol bir derejesindäki köp kyn setirleri goşmak bilen, dürli görnüşli rulon dizaýnlaryny, in engineeringenerçiligini we önümçiligini başladyk.Şol bir wagtyň özünde, Hytaýda ýokary derejeli hil boýunça uzynlyk çyzyklaryny, süýşýän çyzyklary we turba degirmenlerini dizaýn edýäris we öndürýäris.

Tehniki güýjümiz

Metaly emele getirmek we gaýtadan işlemek boýunça öňdebaryjy we iň irki tehnologiýamyz bar.2008-nji ýyldan başlap, demirýolda, awtoulag ýolunda, metro ulgamynda, elektrod plastinkasynda, gün gurluşynda, awtoulagda we ş.m. ulanylýan ýokary takyklygy, ýokary tizligi we uly güýji talap edýän köp kyn ugurlarda üstünlik gazandyk, maşyn gurluşy we rulon dizaýny boýunça ýörite dizaýnymyz bar. , maşynyň tizligini, takyklygyny we ömrüni kepillendirmek üçin urmak we kesmek dizaýny.Geljekde bu ugurda öňe gitmek üçin has uly kynçylyk üçin tötänleýin

Toparymyz

Baş direktorymyz hanym Rainagyşyň ýolbaşçylygyndaky daşary ýurtly marketing toparymyz bar

JenapXu we in engineenerler bilen satuwdan soňky hyzmat topary tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän esasy tehniki goldaw topary.

Şeýle hem, dünýäniň käbir ýurtlarynda ýerli hyzmat toparymyz bar

Hyzmatymyz

Ibermezden ozal hil gözegçiligi, maşyn synagy, TUV, SGS BV barlagy boýunça doly prosesi üpjün edýäris.Müşderi saýtynda mugt gurnama we okuw bilen üpjün ediň.Mundan başga-da, Hindistan, Müsür, Italiýa we ş.m. ýaly käbir ýurtlarda öz hünärli ýerli hyzmat toparymyz bar.

Biziň maksadymyz

Metal rulonlary emele getirmek we gaýtadan işlemek pudagynda has ösen tehnologiýalara bagyş etdik, dünýä belli önümçilik sanawynda rulon emele getiriş tehnologiýasynyň birinji derejesi bolmak üçin elimizden gelenini edýäris.