sahypa_banner

önüm

Metal polatdan ýasalan rulonlar

“Raintech” çyzgysy, esasan, galaýy, galvanizli demir, kremniý polat list, sowuk togalanan polat zolak, poslamaýan polat zolak, alýumin zolak we polat zolak ýaly rulon materiallaryny kesmek we kesmek üçin ulanylýar.Metal rulonlary dürli giňlikdäki zolaklara bölýär we indiki zolaklarda ulanmak üçin zolaklary ownuk rulonlara ýygýar.Transformatorda, motor senagatynda we beýleki metal zolaklarda metal zolaklary takyk kesmek üçin zerur enjamdyr. Süýşýän plastinkanyň galyňlygyna görä, inçe plastinka süýşmek çyzygyna we galyň plastinka süýşmek çyzygyna bölünýär.

“Raintech” süýşýän liniýa gidrawlik ulgamynyň esasy bölekleri ýokary takyklykly komponentleri, elektrik gözegçiligi bolsa doly işleýän funksional gözegçilik üçin import edilýän PLC programma gözegçisini we duýgur ekrany kabul edýär.Highokary awtomatlaşdyryş, gowy tekizleme hili, ýokary kesiş takyklygy, durnukly we ygtybarly öndürijilik, amatly işlemek we tehniki hyzmat we ş.m. aýratynlyklary bar: Örtülen materialy bir gezeklik ýüklemek, işiň intensiwligini peseldýän her bir prosesiň göwnejaý tamamlanmagyny amala aşyryp biler. işçiler, ýokary çykdajyly we enjamlary, elektrik we gidrawliki birleşdirýän ýokary öndürijilikli önüm.


  • youtube
  • facebook
  • twitter

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy TEHNIKI PARAMETERLER

Inçe material üçin çyzyk

ModelParametr MaterialGalyň(mm) Maksimum giňligi(mm) Süýşýän zolak giňligi (mm) Süýşmek tizligi(m / min.) GaplamakAgram(Tonlar)
SSL-1 * 1300 0.15-1 500-1300 24 50-150 10
SSL-2 * 1300 0.3-2 500-1300 12-30 50-200 15
SSL-2 * 1600 0.3-2 500-1600 12-30 50-200 15
SSL-3 * 1600 0.3-3 500-1600 8-30 50-180 20
SSL-3 * 1850 0.3-3 900-1850 8-30 50-180 20
SSL-4 * 1600 1-4 900-1600 6-30 50-150 25
SSL-4 * 1850 1-4 900-1850 6-30 50-150 25

Kiçijik çyzyk

SSSL-1 * 350 0.1-1 80-350 6-30 50-100 3
SSSL-2 * 350 0.2-2 80-350 6-30 50-200 3
SSSL-2 * 450 0.2-2 80-450 6-30 50-200 5
SSSL-2 * 650 0.2-2 80-650 6-30 50-180 7

Galyň material üçin çyzyk

ModelParametr MaterialGalyň(mm) Maksimum giňligi(mm) Bölünýän zolak belgisi Süýşmek tizligi(m / min.) GaplamakAgram(Tonlar)
SSL-6 * 1600 1-6 900-1600 6-30 30-100 25
SSL-6 * 1850 1-6 900-1850 6-30 30-100 30
SSL-6 * 2000 1-6 900-2000 6-30 30-100 30
SSL-8 * 1600 1-8 900-1600 6-30 30-80 25
SSL-8 * 1850 1-8 900-1850 6-30 30-80 25
SSL-8 * 2000 1-8 900-2000 6-30 30-80 25
SSL-12 * 1600 2-12 900-1600 5-30 20-50 30
SSL-12 * 2000 2-12 900-2000 5-30 20-50 30
SSL-16 * 2000 4-16 900-2000 5-30 10-30 30

ÖNÜMLER

Trolleý ýüklemek → UncoilerGollanma enjamyÇekiş tekizleýji maşyn1# KöprüIýmitlendiriji enjamy düzetmekSüýşüriji maşyn Gyrasy gyrgyçÇarçuwanyň geçmegi2# KöprüÖňündenbölüji enjamBerkidiji maşynIýmitlendiriji enjamAşaky örtükli gyrkymRul deprekYzky okWinderTrolleýni boşatmakKömekçi goldawGidrawlik ulgamyElektrik ulgamy

Esasy komponentler

Trolleýi ýüklemek / düşürmek Iki sany trolleýbus bar, biri ýüklemek üçin, biri süýşenden soň düşürmek üçin.
Iki gezek goldaw beriji Bobanyň materialyny berkidiň, gutarmadyk rulon materialyny açyň ýa-da dikeldiň.
Göni iýmitlendiriji Göni iýmitlendiriji rulon press rolikinden, egilmek rolikinden, belgi kellesinden we swing köprüsinden durýar.Her bölegi ýag silindr bilen dolandyrylýar.
Düzelýän traktor Çyzykda işlenende, tekizleýji traktor materialy açmak üçin bezeg tagtasyny sürýär.
Swing köprüsi Iki sany swing köprüsi bar, 1 # maýatnik köprüsi çukuryň iki tarapyny öz içine alýar; 2 # Swing köprüsi süýşýän maşyn bilen dartyş maşynynyň arasynda ýerleşýär.
Düzediş enjamy Düzediş enjamy, materialyň iýmitleniş ugruna ugrukdyrmak üçin ulanylýar.Esasan dik ýol görkezijisinden, süýşýän oturgyçdan we sazlaýjy nurbatdan ybarat.
Süýşüriji maşyn Süýşýän maşyn, kesiji kelleleri, durnukly we hereketli diregleri, pyçak miliniň aralyk sazlaýyş mehanizmi, geçiriş ulgamy we ş.m. ýokarky we aşaky pyçak şahlaryndan durýar.
Gaplaň Süýşýän maşynyň zyňylýan tarapynyň iki gapdalynda, galyndy gyrasy materialy listiň iki gapdalyndan ýygnamak üçin ulanylýar.Galyndy materiallaryň sargysynyň ini 5-20mm.
Garaşýan edara Aýlawdan dartyş güýjine öwrüliş nokadynda tötänleýin materiallaryň öňüni almak üçin deslapky aýralyk mehanizmi döredilýär
Öňdebaryjy maşyn Maddy kelläni şemalyň içine iýmitlendirmek üçin dartyşçynyň öňünde bir jübüt iýmitlendiriji rulon bar
Dartgynly Dartyş enjamy, berkitmeleri berkitmek üçin amatly egrem-bugram dartgynlylygy döretmek üçin tekizlere oňyn basyş edýär.
Material kelle (guýruk) gyrkyjy maşyn (2 toplum) Kelläni we aralyk aşaky rulony kesmek üçin ulanylýar
Köprä ýakynlaşyň Nebit silindriniň göterilmegi we ýykylmagy bilen herekete getirilende, material kellesini süýşürilenden soň şemalyň depesine girizmek üçin ulanylýar.
Material bölüji we basýan enjam Enjam şemalyň rulonynyň ýokarsynda ýerleşip, paýlaýyş plastinkasyndan we basýan tigirden ybaratdyr
Winder Egriji maşyn DC hereketlendirijisi bilen hereket edýär we tizlik DC tizligini sazlaýjy tarapyndan dolandyrylýar.
Kömekçi goldaw Kömekçi goldaw, süýşýän goly iteklemek üçin gidrawliki silindr bilen göterilýän ýa-da aşak düşürilýän mehanizmdir.
Elektrik ulgamy Bütin setir logika we tutuş setiriň real wagt gözegçiligi üçin PLC-ni kabul edýär

IŞLER MESELLERIHabaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň