sahypa_banner

T NEWZE

Cnc gantry hereketli buraw maşynynyň dürli modellerini nädip tapawutlandyrmalydygyny bilýärsiňizmi?

Ilki bilen, tanyşdyraryncnc gantry hereketli buraw maşyny.Cnc planar buraw enjamy polat we polat gurluşy üçin buraw we freze işlerine ukyply.Cnc plastinka polat buraw maşynymyzda alty sany model bar.Model PD, PCD, PSD, PLD, PMD, ZPMD.

Ikinjiden, PD CNC gantry hereketli buraw maşyny bilen tanyşdyraryn. PD CNC plastinka polat buraw maşynypolat kebşirleme düşegi material.Aýlanyş tizligi cnc gantry hereketli buraw maşynynyň tizligi 100-560rpm / min.PD cnc gantry hereketli ulanylýan pudak.PCD CNC buraw maşyny çal çal guýma düşek materialydyr.

1. PD / PCD seriýalary baradatapawut:

1) Kompýuterde gidrawliki kuwwat seriýasy üçin deşikler az, dykyzlygy D. däl 12-50 mm-den gowrak PD tagtalarynyň köpüsi.Gidrawlik pudagy üçin amatly 12-50mm.Iýmit diňe polat gurluşlar üçin amatly we 12 mm-den aşakda kiçijik deşikler bar.Gidrawlik zalym güýç bolup, kiçi göwrümli türgenleşikleri döwmäge ýykgyn edýär

2).Iki nauşnikiň millimetrinden iki esse köp, dürli dürli çykyşlary, 10 köp barmakly stili, ýokary hilli üpjün edýär.

3).Müşderiniň bu daş daşynyň özenini iň takyk görnüşde hem hasaplap bolar, ýöne bu dinamiki ýolumyzdan ugur alýan bolsa, 10 mm gidrawlika

4).PD-dan tapawutlylykda, kompýuter esasan motor we hereketlendiriji güýç bilen hereket edýär.Iki maşyn serweri herekete getirýän goşa hereketlendiriji güýçdir.Has durnukly, has durnukly gurluş

5).Gidrawlik güýji kellesi, güýç kellesi bolmazdan iýmitlenmek, monjuk bilen iýmitlenmegiň we iýmitlenmegiň standart konfigurasiýasy, we sürüjiniň / kuwwatyň kellesiniň iýmitleniş täsiri we iş sagadynyň sürüjiniň iýmitine bolan PD simli kommutator, çalt togalanmak. , Netijelilik Müşderiniň talaplaryna laýyklykda, güýç başlygy serwer iýmitini paýlamagy saýlap biler.

2. PHD / PMD seriýalary baradatapawut:

1).PHD seriýasy nebit-himiýa pudagynda ýylylyk çalşyjylary, gazanlary, turba listlerini we päsgelçilikleri gaýtadan işlemek üçin amatlydyr.Deşikler dykyz, ownuk deşikler köp bolar, takyklyga talaplar birneme ýokary we arassalaýyş funksiýasy üpjün edilýär.BT40 / BT50 takyk eplenç, içerki we daşarky sowadyş.

2).PD / PHD seriýasy ýokary tizlikli türgenleşiklerdir.Müşderilere tizlik üçin ýokary talaplar bolanda, berk durnuklylyk bilen PMD guýmak üçin polatdan ýasalan krowat seriýasy maslahat berilýär;BT50 buraw biti, Siemens dolandyryş ulgamy, ýokary takyklyk;burawyň iň ýokary diametri 100mm (gaty garyndy material) bolup biler.PHeňil PHD, buraw bitiniň tizligi aşa ýokary bolanda, beden titrär, goldamak ýeterlik däl, ýalňyş bolar

3).Speedokary tizlikli buraw bilen burawlamak üçin iş böleklerini ýygnamak maslahat berilmeýär.300mm burawlap boljak bir eseriň iň ýokary galyňlygyny aňladýar.Işleýiş galyňlygy, adatça deşikiň diametri bilen 5-den köpdür, mysal üçin deşikiň iň ýokary diametri 20mm, deşikleriň iň ýokary galyňlygy 20 * 5 = 100mm

4).PMD titremäni azaldýan we buraw işinde has durnukly ýarym ýapyk goç görnüşli güýç kellesini kabul edýär.

5).Speedokary tizlikli buraw maşynlary üçin hakyky iş tizligi müşderiniň iş böleginiň diametri bilen kesgitlenýär.Diametri näçe uly bolsa, tizlik haýal.Tablisada iş tizligi görkezilýär.

Buraw we kakmak funksiýasyny amala aşyrmak üçin sero şpil motory öz kodlaýjysy bilen ulanylýar.Egriji hereketlendirijiniň güýji deşik diametriniň ululygyny kesgitleýär, şonuň üçin deşik diametriniň kesgitli gymmaty ýok we degişli hereketlendiriji güýji bar bolsa çäksiz bolup biler..

Ahyrynda polat, polat gurluşy, diň, köpri, maşyn gaýtadan işlemek üçin pd cnc gantry hereketli buraw maşynynyň amaly bilen tanyşdyraryn.

PCD cnc gantry hereketli buraw maşynynyň ulanylyşy polat konstruksiýalarda, demir diňlerde, köprülerde, gaýtadan işleýiş we beýleki pudaklarda birleşdiriji plitalary we labyr plitalaryny burawlamak we gaýtadan işlemek üçin ýörite enjamdyr.

PLD CNC cnc gantry hereket edip bilýän buraw maşyny, ýylylyk çalşyjy turba listlerini, polat desgalary we elektrik, nebithimiýa, basyş gämileri we ş.m. üçin deşikleri gaýtadan işlemekdir we beýleki pudaklarda uly plitalary deşik gaýtadan işlemek üçin hem ulanylyp bilner.

PHD CNC gantry hereketli buraw maşynynyň ulanylyşy polat konstruksiýalarda, demir diňlerde, köprülerde, gaýtadan işleýän we beýleki pudaklarda birleşdiriji plitalary we labyr plitalaryny burawlamak we üwemek;gazanlarda, nebithimiýa, basyş gämilerinde we beýleki pudaklarda turba plitalaryny, päsgelçilikleri we flanesleri burawlamak we üwemek;merkezi kondisioner ýylylyk çalşygy plastinkasyny gaýtadan işlemek.


Iş wagty: Noýabr-01-2022