sahypa_banner

T NEWZE

Rulony emele getirýän maşyn bilen tanyşdyryň

Rulon emele getirmek, rulon emele getirmek ýa-da ýazylýarrulon emele getirmek, uzyn metal zolagyň (adatça örtülen polatdan) islenýän kesişine üznüksiz egilmegini öz içine alýan togalanma görnüşidir.

Iş prosesi: Rulonyň emele gelmegi, adatça, bir polotnoýda goldanýan uly metaldan ýasalan rulondan başlaýar.Zolak, degirmeniň rulonlaryndan geçip barýarka, materialy dogry sazlamak üçin giriş gollanmasy bilen iýmitlenýär, materiallaryň islenýän görnüşine ýetýänçä egilme emele getirýän rulonlaryň her toplumy.Rulon toplumlary, adatça, stend (ler) bilen goldanýan gorizontal paralel şahalaryň üstünde beýlekisiniň üstünde oturdylýar.Has takyklygy we çeýeligi üpjün etmek we materialdaky stresleri çäklendirmek üçin gapdal rulolar we klaster rulonlary hem ulanylyp bilner.Şekilli zolaklary rulon emele getirýän degirmeniň öňünden, degirmenleriň arasynda ýa-da rulon emele getirýän çyzygyň ahyrynda kesip bolýar.

Highway Guardrail rulony emele getirýän maşyn:

“Raintech” awtoulag ýolunyň heläkçiligi barýer rulonyny emele getirýän maşynyň üç görnüşi barAýry-aýry W şöhleleri emele getirýän maşyn, üç tolkun heläkçiligi barýer rulon emele getiriji maşyn;iki we üç tolkun maşynyny birleşdirdi.Eksport awtoulag ýollarynyň garawul plastinka rulonyny emele getirýän maşyn we C post rulony emele getirmek üçin köp üstünlikli ýagdaýlarymyz bar .Bu dünýäde ösen tehnologiýa we janköýerler bilen işleýän başlangyç önümlerimiz.

Uckük awtoulagynyň gapdal plastinkasyny emele getirýän maşyn:

Wagon tagtasynyň önümçilik liniýasy awtomatmaşyn, wagonyň ýokarky, aşaky we gapdal plastinkasyny ýasamak üçin ulanylýar ”ýük awtoulag wagonynyň plastinkasy.Uly awtoulag zawodlarynyň arasynda enjamlarymyz ýokary abraýly, ýokary takyklygymyza, maşynyň owadan dünýägaraýşyna, ýokary hilli gözegçilik we durnukly çalt öndürijiligimize baglydyr.Awtoulag bölekleriniň ýokary netijeliligini we güýjüni durmuşa geçirdi.

 


Iş wagty: 31-2022-nji oktýabr