sahypa_banner

T NEWZE

Müsüre turba zawody

Bu gün ýokary ýygylyk ibereriskebşirleýiş turbasyMüsüre.Bu biziň kompaniýamyz üçin täze müşderi we müşderi kebşirlenen çyzyk isleýändikleri barada bize irden habar iberdi.Kompaniýamyzyň satyjysy, kebşirlenen turbadan haýsy material ýasamak isleýändigiňizi aýdyp bilersiňiz diýip, e-poçta iberdi, çyzgylary ibermek amatlymy?Müşderi bize habar ibermedi, işimiz müşderiniň iňlisçe gürläp bilmejekdigini çaklady we müşderä arap dilinde e-poçta iberdi.Müşderi bize habar bilen jogap berdi.we bize e-poçta iber.Tehniki işgärler we işewürler jikme-jik habarlaşdylar we tehnologiýa jikme-jik meýilnama berdi.Işewür adamlar müşderilere arap dilini ýasadylar.E-poçta okandan soň, müşderi enjamlarymyzyň bir minutda iberen bölekleriniň sanyndan gaty alada galýar.Biziň işimiz we tehnologiýamyz, müşderilerimiz yzygiderli barlaýarlar.2 aýdan soň müşderi ahyrsoňy buýrugy bize berdi.

“Raintech” enjamlary2008-nji ýyldan bäri rulon emele getirmek, rulonlary gaýtadan işlemek, turba zawody öndürmek boýunça ýöriteleşendir.

Öňdebaryjy inerenerimiz jenap Su, kompaniýamyzy esaslandyryjylaryň biri hökmünde 1990-njy ýyllardan bäri Hytaý senagat merkezinde işleýän toparyň ýolbaşçysydy, bu topar Hytaýda iň öňdebaryjy tehnologiýa derejesidir.

16 ýyllyk ösüşden soň, iň köp öňdebaryjy, iň güýçli, ýöne has güýçli gurluşy we iň ýokary dizaýny tygşytlamaga we adam iş çykdajylaryny iň ýokary çäkde tygşytlamaga bagyş etdik. Polat gurluşynda, köprüler ýolunda, awtoulagda, gün energiýasynda, ýel energiýasynda giňden ulanylýan maşynlarymyz maşynlar, ýol demirýol gurluşygy, üç ölçegli awtoulag duralgasy, merkezi kondisioner ulgamy, deňiz suwuny süýjediji, Nebit we nebithimiýa, gurluşyk tehnikasy, taslama tehnikasy we port tehnikasy, Döwrebap granariýa, gämi gurluşygy we ş.m.

Üstünlikli we abraýly taslamalarymyz :

Rulon emele getiriji maşynlar: awtoulag garawullary, awtoulag bamperleri, uckük awtoulag şöhlesi, gurluşyk demir bölekleri, üçek, diwar, bezeg poly, gün gurluşy, kabel lýuboý, ammarlar we ş.m. Süýşýän çyzyklar, Dartyş tekizleýiş çyzyklary we takyklyk tekizleýiş maşynlary, SS turba degirmeni: 38mm, 50mm, 76mm we ş.m. ERW turba çyzygy: 32mm, 50mm, 63mm, 76mm, 114mm, 127mm, 140mm, 165mm, 189mm 219mm, 257mm, 409mm.

Müşderileriň we ulanyjylaryň arasynda ýokary hilli we durnukly hil we satuwdan soň çyn ýürekden hyzmat edýändigimizi gowy bilýäris.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler üçin uly goldaw bermäge yhlas ederis.

 


Iş wagty: Noýabr-10-2022