sahypa_banner

Hyzmat ulgamy

ÖEÜNI ALMAK HYZMATY

1. Dizaýn:Müşderileriň köp ugurly önümçilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin önümçilik talaplaryna we ulanyjylaryň hakyky zerurlyklaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen enjamlary ýasaýyň.

2. Hil gözegçiligi:Esasy hil barlag toparynyň agzalary on ýyldan gowrak iş tejribesine eýedir we hil barlag pudagynyň belli hünärmenlerinden we ýokary derejeli işgärlerinden durýar. Önümçilik prosesinde esasy prosesler barlanýar we gözden geçiriliş şoňa laýyklykda alynýar hil barlagynyň talaplary.

3. Eltip bermezden ozal:Geçiriş mehanizminiň çeýe işleýändigini, dykyzlygynyň, adaty sesiniň ýokdugyny, tutuş maşynyň kadaly işleýändigini, iş böleginiň takyklygynyň ýokarydygyny we iş ýerine ýetirijiliginiň modeline laýyk gelýändigine göz ýetiriň. önümçilik zerurlyklary.

4. Gurmakdan ozal:Ulanyja mugt tehniki hyzmatlary beriň (binýadyň çyzgylary, enjamlaryň ýerleşiş çyzgylary, zynjyr çyzgylary, gidrawlik ulgam çyzgylary we tehniki maglumatlar), alyja enjamyň raýat binýadyny tamamlamaga we enjamy gurmazdan ozal taýýarlamaga kömek ediň.

SATYLandan soň HYZMAT

SATYLandan soň HYZMAT

1. Gurmak we işe girizmek:Müşderi sahypasyna hünärmen inersenerleri belläris ýa-da ulanyja şertnamada görkezilen maksatlara ýetmek üçin enjamlary gurnamagy we kadaly işlemegi we işe girizilmegini tamamlamak üçin onlaýn görkezme bereris.

2. Okuw:Ulanyjy enjamyň jikme-jik ýagdaýyna düşünip biler ýaly, enjamy gurnamak we düzetmek gutarmazdan ozal, alyjynyň tehniki işgärlerini saýtdaky ähli enjamlar toplumy bilen işlemek we tehniki taýdan taýýarlamak boýunça tälim alarys. bölümi özbaşdak saklamak üçin zerur iş ukyplaryny we endiklerini öwreniň.

3. Kepillik:Bir ýyl üçin enjam kepilliginiň doly toplumy, ömri abatlamak hyzmaty.Mugt kepillik möhletinde, ulanyjynyň enjamlaryna yzygiderli gözegçilik hyzmatlaryny berýäris, enjamyň işleýşinde enjamyň kadaly işlemegine sebäp bolup biljek ähli päsgelçilikleri wagtynda aýyrýarys we ýazgylar we hasabatlar berýäris.

4. Onlaýn hyzmat:Müşderiniň isleglerine öz wagtynda jogap bermek üçin 24 sagat gyzgyn telefon hyzmatyny beriň.Ulanylanda enjam garaşylmadyk ýagdaýda näsazlyk ýüze çykan halatynda, ulanyjylaryň seslenmesini alanymyzdan soň 1 sagadyň dowamynda jogap bermäge we 24 sagadyň dowamynda çözgüt bermäge kepil geçýäris.

ÖEÜNI ALMAK HYZMATY

5. Maşynlara hyzmat etmek:Alyjynyň nädogry işlemegi we ulanylmagy (enjam faktorlary) sebäpli enjam zaýalanan bolsa, wagtynda bejerip we çalşyp bileris, ýöne çykdajylary Alyjy öz üstüne alar.

6. Bejeriş şertnamasy:Mugt tehniki hyzmat möhleti gutarandan soň, iki tarap hem enjamyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin tehniki hyzmat şertnamasyna gol çekip bilerler.Bölümi kesgitlemek ulanyjylary üçin alyjynyň gapy-gapy talaplaryna we tehniki faýllaryň döredilmegine, tehniki yzarlamalara laýyklykda.Näsazlyk bar bolsa, sebäbini anyklamak we mümkin boldugyça gysga wagtda aýyrmak üçin alyjynyň işgärlerine jaň ediň we kömek ediň.Eger haýsydyr bir töleg tölenen bolsa, Satyjy diňe çykdajy tölegini alar.