sahypa_banner

önüm

Göni tikilen polat kebşirlenen polat turba degirmen liniýasy

Turbany üweýiş liniýasy, gyzgyn ýa-da sowuk polat polatdan ýa-da rulondan ýasalan polat turbalardan kebşirleýiş enjamlaryna göni tikin kebşirlemekdir.


  • youtube
  • facebook
  • twitter

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy TEHNIKI PARAMETERLER

  Komponentler Mukdar Öndüriji
1 Kelläni üwemek 1 Set ADV polishing
2 Planetanyň aýlanyş ulgamy 1 Set ADV polishing
3 elektrik dolandyryş ulgamy 1 Set ADV polishing
4 Tozany aýyrmak ulgamy (islege görä) 1 Set ADV polishing
5 Iş böleklerini kabul etmek (goýbermek) mehanizmi 2 Set ADV polishing
6 Iýmitlendiriş ulgamy 2 Set ADV polishing

GURNAMA Esasy gurluş we emläk

Enjamlar esasan bir ýylmaýjy kelläniň toplumyndan, planetar aýlanma ulgamynyň toplumyndan, elektrik dolandyryş toplumyndan, iýmitlendiriş ulgamynyň toplumyndan, iş böleklerini kabul etmek (goýbermek) mehanizminden, tozany aýyrmak ulgamyndan (islege bagly) ybaratdyr.

1. Kelle üwemek:Enjam, iş böleginiň daşky ýüzüni süpürmek üçin ulanyp boljak bir sany üweýji kelleler bilen enjamlaşdyrylandyr. Iş böleginiň ýylmaýjy aýratynlyklaryna görä, abraziw guşaklary üweýji material hökmünde ulanyň.Theýylmaýjy kelle bir ýalpyldawuk kelleli hereketlendirijiden, goldaw mehanizminden, kuwwatly hereketlendiriji mehanizmden we monta plate plastinkasyndan durýar.

2. Planetanyň aýlanyş ulgamy:Bu mehanizmiň esasy wezipesi, ýylmanak wagtynda üweýji kelläniň zerur aýlanmagyny üpjün etmekdir.Motor güýji, aýlanmak üçin gönüden-göni sürmek üçin V kemer arkaly öwrümlere geçirilýär.Motor, öwrümli we geçiriji enjamdan durýar.

3. Elektrik gözegçiligi:Ulgamyň roly, esasanam konsol we elektron dolandyryş şkafy, inwertor we dürli pes woltly elektrik bölekleri bilen dolandyryşa ýetmek üçin görkezmeleri girizmek, maşyn hereketine gözegçilik etmekdir.

4. Iýmitlendiriş ulgamy:Iýmitlendiriş ulgamy göni turbalary ýuwmak üçin awtomatiki iýmitlendirmek üçin ulanylýar. Ol rolikden, iýmitlendirijiden, arka sazlaýjy nurbatdan we hereketlendiriji ulgamyndan durýar.

5. Iş böleklerini kabul etmek (goýbermek) mehanizmi:Bu göni turbalary ýuwmak wagtynda iş böleklerini goldamak üçin. Ol sazlaýjy nurbatdan, rezin tigirlerden we paletden ybarat.

6. Tozany aýyrmak ulgamy (islege görä):Bu ulgamyň roly, üweýiş prosesinde emele gelen tozany ýygnamak, tozany ýygnamak, aňsat tehniki hyzmat etmek we arassalamak.Esasan siklon tozan ýygnaýjydan, sumka tozan sorujydan we tozan ýygnamak turbalaryndan durýar

IŞLER

Iki kelleli rulon →→ Zolakly gyrkyjy we TIG düwme kebşirleýiş stansiýasy →→ Gorizontal spiral akkumulýator topary →→ M / C emele getirmek (Esasy hereketlendiriji bölüm ýygylyk induksiýa kebşirleýiş ulgamy + Kebşirleýiş rolikini gysmak + Daşarky şarf enjamy + Gorizontal ütüklemek stendi) →→ Emulsiýa suw sowadyş bölümi →→ Ölçeg M / C (Esasy hereketlendiriji bölüm + Ölçeg bölümi + Tizlik bölümi + Türk düzediji + Dik dik durmak ) →→ NC uçýan armatura kompýuteriň gözegçiligi astynda →→ Iş gutarýan tablisa

GÖRNÜŞ

Turbany degirmen liniýasy Suw turbasyny, gurluş goldaw polat turbasyny, bezeg turbasyny, lagym turbasyny we ş.m. öndürip biler.

Turbanyň degirmeni
Tube Mill Line4
Tube Mill Line3


Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň