sahypa_banner

Turbanyň degirmeni

Turbanyň degirmeni

 • Freokary ýygylykly turba kebşirleýiş fabrigi

  Freokary ýygylykly turba kebşirleýiş fabrigi

  High ýygylygy göni tikilen kebşirlenen turba önümçilik liniýasy esasan φ60 bilen elektrik kebşirlenen polat turbalary öndürmek üçin ulanylýar191919 we diwar galyňlygy 2,06.0mm, şeýle hem inedördül we gönüburçly turbalary we tegelek turbalaryň çäginden ýokary bolmadyk ýörite görnüşli turbalary öndürip biler.API 5L turbalary soňrak öndürilip bilnerzerur enjamlary goşmak bilen.Önümçilik liniýasy ýurtda we daşary ýurtda şuňa meňzeş enjamlary siňdirmek we siňdirmek, ýurduň milli şertleri bilen utgaşdyrmak, batyrgaý täzelik we ulanyjylaryň pikirlerini giňden diňlemek esasynda işlenip düzüldi we öndürildi.Enjam tygşytly, ygtybarly we durnukly.

 • Qualityokary hilli ERW Tube Mill liniýasy

  Qualityokary hilli ERW Tube Mill liniýasy

  Frequokary ýygylykly göni tikilen kebşirlenen turba önümçilik liniýasy, esasan, φ60 bilen elektrik kebşirlenen polat turbalary öndürmek üçin ulanylýar191919 we diwar galyňlygy 2,06.0mm, şeýle hem inedördül we gönüburçly turbalary we tegelek turbalaryň çäginden ýokary bolmadyk ýörite görnüşli turbalary öndürip biler.API 5L turbalary soňrak öndürilip bilnerzerur enjamlary goşmak bilen.Önümçilik liniýasy ýurtda we daşary ýurtda şuňa meňzeş enjamlary siňdirmek we siňdirmek, ýurduň milli şertleri bilen utgaşdyrmak, batyrgaý täzelik we ulanyjylaryň pikirlerini giňden diňlemek esasynda işlenip düzüldi we öndürildi.Enjam tygşytly, ygtybarly we durnukly

 • Preokary takyk turba fabriginiň önümçilik liniýasy

  Preokary takyk turba fabriginiň önümçilik liniýasy

  MAKSATNAMALAR WE TALAPLAR
  Maksady:Enjamlar esasan poslamaýan poladyň daşky ýüzüni ýuwmak üçin ulanylýar
  Iş bölegi diapazonynyň talaplary:
  1. Iş bölekleriniň diametri: 19-76mm

  2. Iş böleginiň uzynlygy: 6000mm
  3. Iň soňky ýerüsti çişlik: Ra 0.1 (surfaceerüsti sürtülme arkaly köp gezek)
  4. Ahyrky gutarnykly talaplar: üwürmek we ýuwmak
  GURNAMA Esasy gurluş we emläk
  Enjamlar esasan bir ýylmaýjy kelläniň toplumyndan, planetarýotrasiýa ulgamynyň toplumyndan, elektrik gözegçiliginiň toplumyndan, iýmitlendiriş ulgamynyň toplumyndan, iş böleginden ybaratdyr.
  kabul etmek (goýbermek) mehanizmi, tozany aýyrmak ulgamynyň toplumy (islege görä).
  1.Kelläni üwemek:
  Enjam, iş böleginiň daşky ýüzüni süpürmek üçin ulanyp boljak bir sany üweýji kelleler bilen enjamlaşdyrylandyr .Grama görnüşine görä.
  iş böleginiň aýratynlyklary, abraziw guşaklary üweýji material hökmünde ulanyň.Öýjükli kelle bir ýalpyldawuk baş hereketlendirijisinden, goldaw mehanizminden, kuwwatly hereketlendiriji mehanizmden we monta plate plastinkasyndan durýar.
  2.Planetar aýlanma ulgamy:
  Bu mehanizmiň esasy wezipesi, ýylmanak wagtynda üweýji kelläniň zerur aýlanmagyny üpjün etmekdir.Motor güýji
  öwrüm stoluny aýlanmak üçin gönüden-göni sürmek üçin V kemer arkaly öwrümlere iberilýär. Ol hereketlendiriji, öwrümli we geçiriji enjamdan durýar.
  3. Elektrik gözegçiligi:
  Ulgamyň roly, esasanam konsol we elektron arkaly dolandyryşa ýetmek üçin görkezmeleri girizmek, maşyn hereketine gözegçilik etmekdir
  dolandyryş şkafy, inwertor we dürli pes woltly elektrik komponentleri.
  4. Iýmitlendiriş ulgamy:
  Iýmitlendiriş ulgamy göni turbalary ýuwmak üçin awtomatiki iýmitlenmek üçin ulanylýar. Ol rolikden, iýmitlendirijiden, arka sazlaýjy nurbatdan we motor hereketlendirijisinden ybarat
  ulgamy.
  5.Workpiece kabul etmek (goýbermek) mehanizmi:
  Bu göni turbalary ýuwmak wagtynda iş böleklerini goldamak üçin. Ol sazlaýjy nurbatdan, rezin tigirlerden we paletden ybarat.
  6.Tozany aýyrmak ulgamy (islege görä):
  Bu ulgamyň roly, üweýiş döwründe emele gelen tozany ýygnamak, tozany ýygnamak, aňsat tehniki hyzmat etmekdir
  we arassalamak.Esasan siklon tozan ýygnaýjydan, sumka tozan sorujydan we tozan ýygnamak turbalaryndan durýar.

  TEHNIKI PARAMETERLER
  Enjamyň esasy tehniki öndürijilik parametrleri:

  No Taslama Elýeterlilik görkezijileri
  1 Netijeli ýalpyldawuk diametri (mm) 19-76mm
  2 Netijeli ýalpyldawuk uzynlyk (mm) 6000
  3 Soňky ýerüsti çişlik Ra 0.1 (surfaceerüsti sürtülme arkaly köp gezek)
  4 Toz zyňyndylaryny bejermek Milli standartlara laýyk geliň (islege görä)

  Iş gurşawynyň talaplary:

 • 76 mm turba degirmen liniýasy turba degirmen liniýasy

  76 mm turba degirmen liniýasy turba degirmen liniýasy

  Polat kebşirlenen turbalary öndürmekde ýokary ýygylykly kebşirlemek ulanylýar.Frequokary ýygylykly kebşirlemek has uly elektrik üpjünçiligine eýedir we dürli material, kalibrli we diwar galyňlygy bolan polat turbalar üçin has ýokary kebşirleýiş tizligine ýetip bolýar.

 • Turbalar we turba degirmenleri ýokary ýygylykly kebşirleýiş önümçilik liniýasy

  Turbalar we turba degirmenleri ýokary ýygylykly kebşirleýiş önümçilik liniýasy

  Turbanyň degirmen liniýasy esasan bir üweýji kelläniň toplumyndan, planetarýrotasiýa ulgamynyň toplumyndan, elektrik gözegçiliginiň toplumyndan, iýmitlendiriş ulgamynyň toplumyndan, iş böleklerini kabul etmek (goýbermek) mehanizminden, tozany aýyrmak ulgamyndan (islege bagly) ybaratdyr. .

 • Göni tikilen polat kebşirlenen polat turba degirmen liniýasy

  Göni tikilen polat kebşirlenen polat turba degirmen liniýasy

  Turbany üweýiş liniýasy, gyzgyn ýa-da sowuk polat polatdan ýa-da rulondan ýasalan polat turbalardan kebşirleýiş enjamlaryna göni tikin kebşirlemekdir.