sahypa_banner

önüm

Tolkunlar goragçysy W şöhle plastinka rulony emele getirýän maşyn

Awtoulag ýollarynyň garawul rulonyny emele getirýän maşyn, esasan, garaýagyz garawul öndürmek üçin ulanylýar.Bu enjam köpri, awtoulag ýollarynyň gurluşygynda giňden ulanylýan awtoulag garawully gasynlanan plastinkany urmak, emele getirmek we kesmek üçin ulanylýar.


  • youtube
  • facebook
  • twitter

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy TEHNIKI PARAMETERLER

Material Sowuk togalanan pes uglerod polat
Çig malyň hasyllylygy 235Mpa
Çig malyň dartyş güýji 50550Mpa
Daşky diametri 16F1600 mm
Bobanyň içki diametri Ф508mm
Zolagyň galyňlygy 2.3 ~ 3mm
Rolleke rulonyň agramy 0007000 kg

ÖNÜMLER

Önümçilik liniýasy aşakdaky prosese laýyklykda amala aşyrylýar:

Uncoiler → Looper (Saklamak) → Servo iýmitlendirmek → Punch Machine → Roller emele getirmek → Gyrkmak Fin Taýýar önümleriň awtomatiki palletizasiýasy

Esasy komponentler

1. Uncoiler

Enjam bir kelleli re modeimdir.Singleeke-täk goldaw bilen hereketlendiriji, material rulonyny çykarmak üçin desganyň material şahasyny herekete getirýär we gidrawliki güýji, örtügiň material şahasyna material rulonyny düzeltmek üçin, örtügiň material şahasynyň dartyş enjamyny herekete getirýär.

2. Material saklaýjy enjam

Saklaýjy enjam iki bölekden durýar: ark şekilli rolik we goldaýan enjam.Arka görnüşli rulonlaryň dört topary bar.Iki ammar gutusynyň arasynda ýaý çarçuwasyndan we ýekeje aýlanýan rolikden durýar.Silosyň çukuryna fotoelektrik wyklýuçatel, çukuryň içine girýän rulonyň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin oturdylýar, şonuň üçin her iş böleginiň tizligi ajaýyp gabat gelýär.

3. Servo iýmitlendiriji

Sahypa urmak üçin zerur bolan hakyky ädim uzynlygyna laýyklykda iýmitlenýär we bir wagtyň özünde amatly we çalt iýmitleniş parametrleriniň köp toplumyny kesgitläp bolýar.Iýmitlendirmegiň takyklygy, toplanan çydamlylyk bolmazdan takykdyr.

4. Pnewmatiki yzarlaýyş gyrkymy

Döredilen bölekleri belli bir uzynlyga çenli kesýär.Bütin iş prosesi tutuş setiri duruzmagyň zerurlygy ýok we çalt we täsirli awtomatiki yzarlaýar we kesýär

IŞLER MESELLERI

Jikme-jiklik 1-nji surat

GÖRNÜŞ

Garawullar bezeg, tehniki hyzmat we goramak üçin senagatda, oba hojalygynda, şäher häkimliginde, transportda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar

Jikme-jik 2-nji surat


Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň