sahypa_banner

Önümler

Önümler

 • Poslamaýan polatdan ýasalan rulonlar

  Poslamaýan polatdan ýasalan rulonlar

  Theçyzyksüýşýän enjam, süýşüriji maşyn, zolak kesýän maşyn we gaýçy hem diýilýär.Esasan galaýy, galvanizli demir, kremniý polat list, sowuk polat zolak, poslamaýan polat zolak, alýumin zolak we polat zolak ýaly rulonlary kesmek we kesmek üçin ulanylýar.Demir rulonlary zerur dürli giňlikdäki zolaklara bölýär we indiki amal üçin zolaklary ownuk rulonlara ýygýar.Transformatorlary, awtoulag senagatyny we beýleki metal zolaklary takyk kesmek üçin zerur enjam.

 • Şlýapa profilini düzmek üçin maşyn

  Şlýapa profilini düzmek üçin maşyn

  Şlýapa tertibirulon emele getiriji maşynşlýapa profilini öndürip biler.Rulon emele getirýän maşyn materialy Q235.Bobanyň agramy ≤2T, içki diametri Ф508 ± 10 mm.Şlýapa profiliniň rulonyny emele getirýän maşyn rulonynyň ini <200mm.Material rulonyň galyňlygy 0,6mm, daşky diametri iň ýokary 1400mm.Layout ölçegi 10mx2m.Önümçilik liniýasynyň ugry: sag → çep (önümçilik liniýasynyň ugruna)

   

 • Gün Strut kanalynyň rulon emele getiriji enjamy

  Gün Strut kanalynyň rulon emele getiriji enjamy

  Gün PV Strut kanaly rulon emele getiriji maşyngalyňlygy 2,0 mm-den 3.0 mm-e çenli gün şöhlesini öndürmek üçin niýetlenendir.Gün strut rulonyny emele getirýän maşyn, arassalaýjy, leveler, servo iýmitlendiriji, punch press, esasy emele getiriji maşyn, kesiji enjam, daşky stol, gidrawliki stansiýalardan we PLC dolandyryş ulgamyndan durýar.PV gün şöhlesini emele getirýän maşynymyzyň artykmaçlygy ýokary güýç, doly awtomatlaşdyryş, aňsat işlemek we arzan bahadyr.Biz üçin düzülenleri goldaýarysstrut u kanal rulon emele getiriji maşyn.

 • Aýnaly kafel metal plastinka rulony emele getirýän önümçilik liniýasy
 • RSL-3 * 1300 Metal rulonlar Poslamaýan polatdan çyzyk

  RSL-3 * 1300 Metal rulonlar Poslamaýan polatdan çyzyk

  “Raintech” polatdan ýasalan çyzyk, müşderilerimiziň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülendir.Bu çyzyk, galyňlygy 0,5-3mm, rulonyň ini 1300 mm-den az bolan metal rulonlar üçin.Çyzygyň tizligi 200m / min.Önümçilik liniýasy “uncoiler-servo” iýmitlendiriji leveler-gyrkyjy-ýyrtyk-gaýtadan işleýjini emele getirýär.Her bir müşderi üçin dizaýn edip we teklip edip bileris, haýsydyr bir gözleg üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.

   

 • Freokary ýygylykly turba kebşirleýiş fabrigi

  Freokary ýygylykly turba kebşirleýiş fabrigi

  High ýygylygy göni tikilen kebşirlenen turba önümçilik liniýasy esasan φ60 bilen elektrik kebşirlenen polat turbalary öndürmek üçin ulanylýar191919 we diwar galyňlygy 2,06.0mm, şeýle hem inedördül we gönüburçly turbalary we tegelek turbalaryň çäginden ýokary bolmadyk ýörite görnüşli turbalary öndürip biler.API 5L turbalary soňrak öndürilip bilnerzerur enjamlary goşmak bilen.Önümçilik liniýasy ýurtda we daşary ýurtda şuňa meňzeş enjamlary siňdirmek we siňdirmek, ýurduň milli şertleri bilen utgaşdyrmak, batyrgaý täzelik we ulanyjylaryň pikirlerini giňden diňlemek esasynda işlenip düzüldi we öndürildi.Enjam tygşytly, ygtybarly we durnukly.

 • Qualityokary hilli PSD CNC Gantry hereketli buraw maşyny

  Qualityokary hilli PSD CNC Gantry hereketli buraw maşyny

  Bu seriýa buraw, ýeňil degirmen we degip bilerbirleşdirýän plitalar, flanesler, labyr plitalary, turba list bölekleri we ýylylyk çalşygy plitalaryköpmeýdanlarypolatdiňler, polat desgalar, nebithimiýa, ýel energiýasy, ýadro energiýasy we gazanlar.

 • Polat gurluşy üçin ýokary hilli PHD seriýasy CNC Gantry hereketli buraw maşyny

  Polat gurluşy üçin ýokary hilli PHD seriýasy CNC Gantry hereketli buraw maşyny

  PHD seriýasy Gantry hereketli CNC speedokary tizlikli buraw enjamy

  Haryt gurluşynyň aýratynlyklary

  Bu enjam esasan maşyn düşegi, gantry, kuwwat kellesi, elektrik dolandyryş ulgamy, merkezleşdirilen çalgy ulgamy, sowadyş we çip aýyrmak ulgamy we ş.m.

  1. Iki hereketlendiriji we iki sany gurşun nurbaty, sinhron goşa hereketlendiriji, durnukly öndürijilik, çeýe hereket we takyk ýerleşiş.

  2. Slaýd kellesini burawlamak we degirmen güýji kellesini kabul etmek, çalt iýmitlenmegiň, burawlamagyň we çalt gaýdyp gelmegiň awtomatiki çalşygyny amala aşyryp biler we awtomatiki çip döwmek funksiýasyna eýe.

  3. Taýwan BT40 ýokary tizlikli içerki sowadyş takyklyk şpilini kabul ediň, gaty erginli içerki sowuk buraw matasyny kabul edip biler, gaýtadan işlemegiň netijeliligi gaty ýokary.

  4. Pnewmatik pyçak silindrli awtomatiki gural çalşygy, goşmaça gural magazineurnaly bilen enjamlaşdyrylan.

  5. SIEMENS 808D CNC + servo motor dolandyryşy, Auto CAD çyzgylaryny umumy gaýtadan işlemek programmasyna gönüden-göni geçirip biler.

  6. Çipi awtomatiki aýyrmak, suwuklygy gaýtadan işlemek.

  Tehniki parametr

  Model

  PHD1616

  PHD2016

  PHD2020

  Gaýtadan işlemegiň diapazony

  L × W (mm)

  1600 × 1600

  2000 × 1600

  2000 × 2000

  Maks.Galyňlykmm

  15-100

  Ram görnüşli tok kellesi

  Eplenjiniň sanykompýuterler

  1

  Eplenç modeli

  BT40 / BT50

  Epleniň tizligir / min

  30-4500

  Iýmit urmagy (mm

  260

  Tapmagyň diametri (mm

  M20

 • Qualityokary hilli “Truck u beam roll” emele getiriji maşyn

  Qualityokary hilli “Truck u beam roll” emele getiriji maşyn

  Bu önümçilik liniýasy galyplary tamamlap bilerΣ-şekilli şöhle profilleri.Kebşirleýji maşyn, miliň giňligi üçin awtomatiki düzediş galyplaýjy maşyn.

  Dürli giňlik we beýiklikdäki önümler awtomatiki sazlamak arkaly tamamlanyp bilner.Sowukdan emele gelen beýleki polatlar rulonlary we degişli gurallary üýtgetmek arkaly hem öndürilip bilner.

 • Qualityokary hilli poslamaýan polat Uzynlyk çyzygy

  Qualityokary hilli poslamaýan polat Uzynlyk çyzygy

  Esasy Tehniki PARAMETERLER Inçe material üçin uzynlyk çyzygyny kesiň Model Parametr materialy Galyňlyklar (mm) Maks.Koil ini (mm) Kesiş takyklygy (mm) Maks.Speed ​​(m / min.) Maks. SRCL-2 * 650 0.2-2 100-650 ± 0.3 80 150 5 SRCL-2 * 800 0.2-2 100-800 ± 0.3 80 150 8 SRCL-2 * 1300 0.3-2 400-1300 ± 0.3 80 150 15 SRCL- 2 * 1600 0.3-2 400-1600 ± 0.3 80 150 20 SRCL-3 * 800 0.3-3 100-800 ± 0.3 70 150 8 SRCL-3 * 1300 0.3-3 400-1300 ± 0.3 70 150 15 SRCL-3 * 1600 0.3-3 ...
 • Iň köp satylýan metal rulonlary, önümçilik liniýasyna çenli kesilýär

  Iň köp satylýan metal rulonlary, önümçilik liniýasyna çenli kesilýär

  “Raintech” çyzgysy, esasan, galaýy, galvanizli demir, kremniý polat list, sowuk togalanan polat zolak, poslamaýan polat zolak, alýumin zolak we polat zolak ýaly rulon materiallaryny kesmek we kesmek üçin ulanylýar.Metal rulonlary dürli giňlikdäki zolaklara bölýär we indiki zolaklarda ulanmak üçin zolaklary ownuk rulonlara ýygýar.Transformatorda, motor senagatynda we beýleki metal zolaklarda metal zolaklary takyk kesmek üçin zerur enjamdyr. Süýşýän plastinkanyň galyňlygyna görä, inçe plastinka süýşmek çyzygyna we galyň plastinka süýşmek çyzygyna bölünýär.
  “Raintech” süýşýän liniýa gidrawlik ulgamynyň esasy bölekleri ýokary takyklykly komponentleri, elektrik gözegçiligi bolsa doly işleýän funksional gözegçilik üçin import edilýän PLC programma gözegçisini we duýgur ekrany kabul edýär.Highokary awtomatlaşdyryş, oňat tekizleýiş hili, ýokary kesiş takyklygy, durnukly we ygtybarly öndürijilik, amatly işlemek we tehniki hyzmat we ş.m. aýratynlyklary bar: Örtülen materialy bir gezeklik ýüklemek, her bir işiň göwnejaý tamamlanmagyny amala aşyryp biler, bu bolsa iş güýjüni peseldýär. işçiler, ýokary çykdajyly we enjamlary, elektrik we gidrawliki birleşdirýän ýokary öndürijilikli önüm.

 • Qualityokary hilli iki tolkunly gara ýol gorag zolagy önümçilik liniýasyny emele getirýär

  Qualityokary hilli iki tolkunly gara ýol gorag zolagy önümçilik liniýasyny emele getirýär

  “Raintech” awtoulag ýolunyň heläkçiligi barýer rulonyny emele getirýän maşynyň üç görnüşi bar : Aýrylan W şöhleli rulon emele getiriji maşyn, üç tolkun heläkçiligi barýer rulon emele getiriji maşyn;iki we üç tolkun maşynyny birleşdirdi.Eksport awtoulag ýollarynyň garawul plastinka rulonyny emele getirýän maşyn we C post rulony emele getirmek üçin köp üstünlikli ýagdaýlarymyz bar .Bu dünýäde ösen tehnologiýa we janköýerler bilen müşderi bolup başlaýan önümlerimizdir.Bu enjam köpri, awtoulag ýollarynyň gurluşygynda giňden ulanylýan awtoulag garawully gasynlanan plastinkany urmak, emele getirmek we kesmek üçin ulanylýar.

123456Indiki>>> Sahypa 1/9