sahypa_banner

Gurluşyk materiallary

Gurluşyk materiallary

 • Şlýapa şekilli profil rulony emele getirýän maşyn

  Şlýapa şekilli profil rulony emele getirýän maşyn

  UMUMY giriş aşa gymmat.1 Maşyn gurluşy Aýry-aýry arça ýollarynyň gurluşy 2 Jemi kuwwatly hereketlendiriji güýji-18.5kw Gidrawlik güýji-5.5kw 3 Rolik stansiýalary 18 nokat stansiýasy 4 Önümçilik 15-25m / min 5 Decoiler 3T gidrawlik bezeg 6 Lew ...
 • Iki gatly üçek örtügi rulon emele getiriji maşyn

  Iki gatly üçek örtügi rulon emele getiriji maşyn

  Gaty bezelen rulon emele getiriji maşyn polat pollary bezemek üçin el bilen ulanylýar we ýokary hilli pol bezegi öndürip bilýär, kesme deformasiýasy, ýokary güýç we uly iş ýüki ýaly artykmaçlyklary bar.Polat tor we beton bilen göni ýelmeşip garylyp bilner.T.he esasybezeg listleriniň goşundylarynda ýylylyk elektrik stansiýasy, köp gatly awtoulag kölegeli awtoulag duralgasy, söwda merkezleri, köprüler, platformalar, ýörelgeler, mezzaninler, silos we ş.m. ýaly köp gatly ýaşaýyş we söwda binalary bar.

 • Iň köp satylýan kabel lýubo rulony emele getiriji maşyn

  Iň köp satylýan kabel lýubo rulony emele getiriji maşyn

  Bu kabel lýuboý önümçilik liniýasyüçin ýörite enjamkabel lýuborulon emele getirmek,örtük plastinkasynyň önümçiligini hem gutaryp biler,elektrik geçiriji, tehnika we enjamlar, täjirçilik binalary we beýleki desgalar, şol sanda kompýuter otaglary, awtoulag duralgalary, maglumat merkezleri, ofisler, internet hyzmatyny üpjün edijiler, hassahanalar, mekdepler / uniwersitetler, howa menzilleri we zawodlar we ş.m.

 • CUZ Purlin rulon emele getiriji maşyn

  CUZ Purlin rulon emele getiriji maşyn

  Bu setir, diňe käbir rolikleri üýtgetmek zerurlygy sebäpli bir enjamda CZU we L şekilli metal profilini öndürip biler.Örtügiň üstünde materialyň açylmazlygy üçin 4 sany gapakly plastinka bar. Esasy çarçuwaly material: 400 # polat, Orta plastinkanyň galyňlygy 25mm.Maşynyň esasy çarçuwasy aýratyn kebşirlenýär we daşarky diwar ýer ýüzüne ýarylandan soň nurbat bilen birikdirilýär.partlamagyň iki maksady bar: biri kemsidiji.Iki sany ýerüsti güýçlendiriji.

   


 • Önümçilik liniýasyny emele getirýän kabel lýubo

  Önümçilik liniýasyny emele getirýän kabel lýubo

  Bu kabel lýuboý önümçilik liniýasy kabel lýubo rulonyny emele getirmek üçin ýörite enjam bolup, elektrik geçiriji, tehnika we enjamlar, täjirçilik binalary we beýleki desgalar, şol sanda kompýuter otaglary, awtoulag duralgalary, maglumatlar ýaly giňden ulanylýan gapak plastinkasynyň önümçiligini tamamlap biler. merkezler, ofisler, internet hyzmatyny üpjün edijiler, hassahanalar, mekdepler / uniwersitetler, howa menzilleri we zawodlar.

  Bu önümçilik liniýasy esasan aşakdaky böleklerden durýar:

  1. Uncoiler.Supporteke goldaw, dört barlyk dartyş gurluşy, dartyş güýji gidrawlik silindrden gelýär, sazlamak çalt we ygtybarly.
  2. Leveler.Düzeltmek üçin 7 rulon, 2 jübüt gollanma rolikleri, iýmit rolikleri pnewmatik taýdan gysylýar, ýygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrmak, wyklýuçatel dolandyryşy.
  3. Looper (Saklaýyş materialy)Göçürilmeýän we tekizlenýän we urýan maşynyň arasyndaky tizlik gabat gelmezligi bufer etmek we gyşarmany düzetmek üçin ulanylýar;

  4.Servo iýmitlendiriji.Sahypa urmak üçin zerur hakyky ädim uzynlygyna laýyklykda iýmitlenýär we iýmitleniş parametrleriniň bir toparyny bir wagtyň özünde kesgitläp bolýar, bu amatly we çalt

  5. Köp stansiýaly zarba we kesiş bölümi.Tygşytly, amatly we çalt suwuk dört sütünli metbugat re modeimini kabul edýär.Urgy maşynynyň 6 stansiýaly zarba re modeimi bar we köp görnüşli deşikleri yzygiderli çykaryp bilýän 3-den 4-e çenli toplum bar.
  6. Kantilewer sazlap bolýan emele getiriji maşyn.Dörediji bölüm, kantilýeri emele getirýän maşyn re modeimini kabul edýär.Motor, reduktor, spiral bevel dişli hereketlendiriji. Dürli aşaky ini we bil beýikligi bolan önüm öndürilende, diňe amatly, çalt we ygtybarly parametrleri sensor ekranynda bellemeli.
 • Şlýapa profilini düzmek üçin maşyn

  Şlýapa profilini düzmek üçin maşyn

  Şlýapa kanallary polat üçek çarçuwaly ulgamyň alternatiw görnüşidir,aşaky profil zerur bolan purlin hökmünde hem ulanylyp bilner,ýa-da örtük ulgamy has ýakyn purlin aralygyny talap edýän ýerinde adaty “Z” ýa-da “C” purlinleri gaty gymmatlaşdyrýar.

 • Reňkli plastinka syrçaly kafel 3d kesiji awtomatiki emele getiriji maşyn

  Reňkli plastinka syrçaly kafel 3d kesiji awtomatiki emele getiriji maşyn

  Aýnadan ýasalan kafel rulony emele getirýän maşyn, syrçaly plitkalary öndürmek üçin ulanylýar.Komponentler: Aýnadan ýasalan kafel syrçaly kafel emele getiriji maşyn zarýad beriş rafyndan, zarýad beriji berkitme, iýmitlendiriji gollanma enjamy, öý eýesi, zarba enjamy, gyrkyjy enjam, gidrawlik stansiýasy, kompýuter dolandyryş kabineti we daşarky gurluşdan beýleki böleklerden durýar.. Bu enjamyň togalanmagy bilen emele gelen syrçaly plitkalar owadan görnüşe, ýönekeý we sypaýy, ajaýyp görnüşe we ajaýyp tagamly we ş.m. aýratynlyklara eýedir. Olary bag görnüşindäki zawodlarda, syýahatçylyk ýerlerinde, pawilýonlarda, myhmanhanalarda giňden ulanyp bolýar. willalar, sergi zallary, kurortlar we ş.m. Öý we beýleki binalar we açyk bezeg

 • CZU Içerki üýtgetme Machine Line

  CZU Içerki üýtgetme Machine Line

  CZ metal profilimiz üçin öňdebaryjy dizaýnymyz ýyldyz önümlerimizdir. Onda rollary üýtgetmän C we Z profilini çalşyp boljak aýratynlyklary bar.Enjam, çykdajylary ýokarlandyrmazdan, iki profilini bir enjamda edip biler.Mundan başga-da, müşderi talap etse, şol bir enjamda U goşup bileris, diňe rolikleriň bir bölegini üýtgetmeli.Bu enjam üç aýry aýry maşynyň ýerine üç önüm öndürip biler.Gurluşyk purlininde, C postynda we gurluşyk işlerinde beýleki ulanylanda iň ykdysady we ýerlikli dizaýn.

 • Önümçilik liniýasyny emele getirýän Pu sendwiç paneli

  Önümçilik liniýasyny emele getirýän Pu sendwiç paneli

  Pu sendwiç paneli rulony emele getirýän önümçilik liniýasy, ýokary gatlagy, ýeňil agramy, gowy ýylylyk izolýasiýa täsirini emele getirip, daşarky gatlagyň bir ýa-da iki tarapyndan ýasalan ýörite birleşdirilen önümçilik liniýasynyň üsti bilen ýokary hilli reňkli polat plastinkadan we açyk içki ýadro materialyndan ýasalýar. gurluşyk we bezeg materiallarynyň täze görnüşi.

 • önümçilik liniýasyny emele getirýän ýeňil polatdan ýasalan rulon

  önümçilik liniýasyny emele getirýän ýeňil polatdan ýasalan rulon

  Bumaşynýeňil polatdan ýasalan önümsetir“villa keel” öndürýärdi.Steeňil polat villa ýasaýjy maşyn, U diskinden Vertex BD programma üpjünçiligi tarapyndan işlenip düzülen bölek komponent gurluşynyň doly toplumyny okaýar we doly ýeňil polat villa çarçuwasyny emele getirýär.

 • Anod plastinka ýasamak üçin awtomatiki rulon

  Anod plastinka ýasamak üçin awtomatiki rulon

  Dartyş gurluşy silindr dartyş görnüşidir,maşynyň has durnukly we ygtybarly işlemegiGaplaýjynyň şahasy, tutuş çyzygyň hakyky işleýşi wagtynda işjeň hereket edýär we güýji hereketlendirijisinden.Açyjy, tutuş setiriň işleýiş tizligine görä rulony awtomatiki çykaryp biler.

 • Qualityokary hilli PPGI PPGL aýnaly polat üçek kafel rulony emele getirýän maşyn

  Qualityokary hilli PPGI PPGL aýnaly polat üçek kafel rulony emele getirýän maşyn

  Bu syrçaly kafel rulony emele getirýän maşyn, zawodlarda, jaýlarda, myhmanhanalarda, willalarda we beýleki senagat we raýat binalarynda giňden ulanylýan syrçaly kafel ýasamak üçin ulanylýar.

123Indiki>>> Sahypa 1/3